00316 20988357 Rick@rvospecialist.nl

   Privacybeleid:

    

   Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

   Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

   Als Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

   Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

   Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;
   Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;(Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht.

   Verstrekking aan derden

   De gegevens die u aan mij doorgeeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   Zo maak ik gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie;

   Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

   Binnen de EU

   Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   Minderjarigen

   Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   Bewaartermijn

   Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

   Beveiliging

   Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ikbijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

   Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen.

   Rechten omtrent uw gegevens

   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   Klachten

   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   Vragen

   Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

    

   Rick van Oudgaarden Spier – Pees Specialist

   Gladiolusstraat 42

   2201 EG Noordwijk

   rick@rvospecialist.nl

   06 209 88 357